Диспозитивные методы

императивный и диспозитивный методы правового регулирования считаются полярными по своим характеристикам Как вы понимаете это положение? Приведите аргументы, подтверждающие вашу точку зрения!???

ернулися до місцевого фермера дбайливого і.п., у якого було 8 тис. га землі, де вирощувалися зернові, соняшник, цукровий буряк, кукурудза, овочі, а також були сад і ферма. зустріч із дбайливим і.п. відбулася на фермерському току. — добрий день, іване петровичу! можна до вас звернутися? — добрий день! а чому й ні? що ви хотіли, хлопці? — та, хотіли попрацювати, грошей підзаробити. чи не знайшлась би у вас для нас робота? — так, так! гарна думка. так і у нас «гаряча» пора, багато роботи. але що ж ви можете робити? — що скажете! — добре, мені потрібен один хлопець для охорони саду. у цьому році чекаємо на добрий врожай, а, як на лихо, перченко захворів, і тепер замість шести охоронців — п’ять. чергувати потрібно по двоє цілу добу, а потім дві доби відпочивати. хто із вас сміливий і витривалий? антон: — я згоден. і.п.: — добре. завтра виходь на зміну о 8-й годині. мені ще потрібно два вантажники на овочеву плантацію — вантажити 30-ти кілограмові ящики. хто бажає? петро і сергій: — ми згодні. ми займаємося в секції важкої атлетики, і це нам під силу. і.п.: — але ж робота в полі з 7-ї години до 19-ї. це врахуйте. петро і сергій: — та це не страшно. ми дома більше працюємо. і.п.: — і ще одна робота помічника зварювальника. підеш, василю? робота не важка — подати метал, підтримати деталь під час зварювання. василь: — згоден. і.п.: — і останнє. сьогодні 10 червня, а гроші я ві вашим батькам у кінці літа, щоб ви не «розтринькали». — а ви нас оформите? — звичайно! запишу в свій записничок. запитання для обговорення 1. як можна назвати угоду, укладену між сторонами? назвіть учасників. що ми про них знаємо? які факти важливі, а які ні? 2. якими нормами регулюється вказана ситуація? яке питання ми повинні розв’язати? 3. дайте оцінку рішенню фермера та підлітків.

Диспозитивный метод

Смотреть что такое «Диспозитивный метод» в других словарях:

 • ДИСПОЗИТИВНЫЙ МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ — метод, который предоставляет субъектам гражданско правовых отношений право самим определять возможность выбора варианта поведения, не противоречащего закону. См. также Диспозитивная норма права … Юридический словарь современного гражданского права

 • Метод правового регулирования — совокупность своеобразных приемов юридического воздействия, их сочетание, характеризующее использование применительно к регулируемым отношениям специфического «набора» юридических средств. В отличие от предмета правового регулирования,… … Элементарные начала общей теории права

 • МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ — способ воздействия юридических норм. М.п.р. подразделяются на императивные и диспозитивные. Императивный метод это способ властного воздействия на участника общественных отношений, урегулированных нормами права. Примером может служить… … Юридический словарь

 • МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ — способ воздействия юридических норм на общественные отношения. М.п.р. свойственны только государству в лице его органов; касаются лишь юридических норм; их действенность обеспечивается государственным принуждением. М.п.р. подразделяются на… … Юридическая энциклопедия

 • Метод муниципального права — способы, приемы, средства воздействия на участников муниципально правовых отношений. Метод отвечает на вопрос, как муниципально правовая норма осуществляет регулятивную роль. Для муниципального права характерны три метода регулирования… … Большой юридический словарь

 • метод правового регулирования — способ воздействия юридических норм. М.п.р. подразделяются на императивные и диспозитивные. Императивный метод это способ властного воздействия на участника общественных отношений, урегулированных нормами права. Примером может служить… … Большой юридический словарь

 • МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ — совокупность приемов и способов регламентации общественных отношений, воздействия на человеческое поведение. Если предмет отвечает на вопрос, какие отношения регулирует право, то метод как осуществляется это регулирование. М.п.р. определяется, во … Энциклопедия юриста

 • МЕТОД ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ) — система юридических приемов, способов, средств, используемых для регулирования гражданских отношений. Для гражданско правового метода регулирования характерно наличие следующих особенностей: 1) субъекты гражданско правовых отношений выступают как … Юридический словарь современного гражданского права

 • Метод правового регулирования — (англ method of legal regulation) совокупность приемов, способов и средств, с помощью которых материальное и процессуальное право воздействуют на общественные отношения. Метод отвечает на вопрос, как право осуществляет регулирование общественных… … Энциклопедия права

 • Метод правового регулирования — это совокупность юридических средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование качественно однородных общественных отношений. Факторы, определяющие содержание метода: а) общее взаимоположение субъектов (равноправное подвластное);… … Большой юридический словарь

Диспозитивный метод правового регулирования: определение, пример

Два основных вида методов правового регулирования:

гражданско-правовой(автономный, диспозитивный, методкоординации) и

Профессор ПереваловВиктор Дмитриевич методы правовогорегулирования подразделяет на

императивный

и

диспозитивныйвиды.1

1ПереваловВ.Д. Теория государства и права. М. 2005.С. 131.

Императивный метод

(авторитарный,метод субординации,

метод власти иподчинения)

правовогорегулирования –

способ правовоговоздействия на общественные отношения, где стороны юридически не равны иобладают неодинаковым объемом прав иобязанностей субъектов.

В этих отношениях одна сторона наделена властными полномочиями, а другая этих полномочийне имеет.

Императивный методправового регулирования основан нанеравенстве объема прав и обязанностейсубъектов, одни из которых наделенывластными полномочиями, а другие таковымине обладают.

Императивный методправового регулирования характерендля таких отраслей права как:

конституционноеправо,

административноеправо,

финансовое(бюджетное, налоговое) право, уголовноеправо,

гражданско-процессуальноеправо, арбитражно-процессуальное право,

уголовно-процессуальноеправо.

Например,

Императивный методправового регулирования предусмотренв нормах права, регламентирующиеотношения:

– между инспекторомГИБДД и участниками дорожного движения,водителем транспортного средства,пешеходом;

– между судьей иучастниками судебного процесса;

– между сотрудникомгосударственной жилищной инспекции исубъектом права собственности жилогопомещения.

(автономный, методкоординации,

метод равенствасторон)

правовогорегулирования –

способ правовоговоздействия на общественные отношения, где стороны юридически равны и обладаютодинаковым объемом прав и обязанностей.

Диспозитивныйметод правового регулирования основанна равном положении (статусе) субъектовправа, на равном объеме их прав иобязанностей.

В этих отношениях ни одна из сторон не наделена властнымиполномочиями.

Диспозитивныйметод правового регулирования характерендля таких отраслей права как:

гражданское право,

трудовое право,

семейное право,

жилищное право.

Диспозитивныйметод правового регулирования предусмотренв нормах права, регламентирующиеотношения:

– между покупателеми продавцом,

– между кредитороми должником,

– между супругами,

– между родителямии детьми,

– между работником(сотрудником) и работодателем.

Тема №17: Система и действие нормативных правовых актов

Вопросы:

1. Понятие иструктура системы нормативных правовыхактов.

2. Систематизациянормативных актов.

3. Действиенормативных актов во времени, впространстве и по субъектам права.

1. Понятие иструктура системы нормативных правовыхактов

Понятие системынормативных правовых актов

Система нормативныхправовых актов – это обусловленная

иерархическими,

предметными(отраслевыми) и

функциональнымисвязями

совокупностьнормативных документов.

Иерархические,предметные (отраслевые) и функциональныесвязи совокупности нормативных правовыхактов определяются:

статусомправотворческого органа,

формами(наименованиями) нормативных правовыхактов,

видами общественныхотношений, подлежащих правовомурегулированию и

функциями права(регулятивными и охранительными).

Структура системынормативных правовых актов (НПА)

Структура системыНПА включает в себя следующие основныенормативные образования (блоки):

1. Иерархическаяструктура системы нормативных правовыхактов

2. Предметная(отраслевая) структура системы нормативныхправовых.

3. Федеративнаяструктура системы нормативных правовыхактов.

1. Иерархическаяструктура

системы нормативныхправовых актов

определяется ихюридической силой и включает в себя:

систему законови

систему подзаконныхнормативных правовых актов.

Согласно части 2статьи 4 Конституции России

КонституцияРоссийской Федерации и

федеральные законы

имеют верховенствона всей территории Российской Федерации.

В соответствии счастью 1 статьи 15 Конституции России

КонституцияРоссийской Федерации имеет высшуююридическую силу, прямое действие иприменяется на всей территории РоссийскойФедерации.

Законы и иныеправовые акты, принимаемые в РоссийскойФедерации, не должны противоречитьКонституции Российской Федерации.

На основании части4 статьи 15 Конституции России

Общепризнанныепринципы и нормы международного праваи международные договоры РоссийскойФедерации являются составной частьюее правовой системы.

Если международнымдоговором Российской Федерацииустановлены иные правила, чемпредусмотренные законом, то применяютсяправила международного договора.

Диспозитивная норма права – это… Метод правового регулирования

Каждая научная сфера имеет свою методологию. Юридические дисциплины содержат в себе императивные и диспозитивные В этой статье речь пойдет именно про диспозитивный метод.

Общая методология

Методологию можно охарактеризовать как учение о Данная отрасль входит в состав гносеологии, раздела общей теории познания. Методология представляет собой совокупность различных подходов и принципов, на которые должен опираться ученый при получении и разработке знаний в рамках одной дисциплины.

Например, юридические науки руководствуются методологией, состоящей из общенаучных, частнонаучных и специальнонаучных методов. Методы общенаучной группы включают в себя понятия дедукции и индукции. Частнонаучные виды методов представляют собой применение различных научных областей к одной конкретной дисциплине.

Это может быть, например, прогнозирование, логика, синтаксический языковой анализ и многое другое, что можно применить, предположим, к теории государства и права. Наконец, специальнонаучные методы представляют собой виды работ с конкретными положениями или нормами той или иной научной дисциплины.

В конституционном праве это может быть работа с положениями основного закона страны, в уголовном праве – разбор статей Уголовного кодекса и т. д.

А какое место в этой системе занимает диспозитивная норма права? Это отдельная классификация либо подвид представленной системы? Ответ получить не так уж и просто, ведь споры ведутся до сих пор. Но попытаться все-таки можно.

Признаки норм

Правило может именоваться официальной формой проявления права лишь в том случае, когда оно соответствует ряду признаков. Диспозитивные нормы права – это как раз такой случай. О каких особенностях юридического явления здесь идет речь? Стоит выделить:

 • Все общие поведенческие правила официального характера, типичные и однородные. Определить единый адресат их действия не представляется возможным.
 • Юридические нормы общеобязательны.
 • Правовая норма обязательно содержит в себе гипотезу, диспозицию и санкцию.
 • Правовые нормы фиксируются в нормативных государственных актах – законах, конституциях, указах и постановлениях.
 • Правила поведения максимально конкретизированы.

Как правила поведения, так и метод – это исходные элементы от понятия диспозитивности, понятия очень многогранного и широкого. Прежде чем перейти к его характеристике, стоит разобраться с другим, не менее важным методом.

Диспозитивный метод: общая характеристика

В чем суть диспозитивной нормы права? Согласно понятию субъективной автономии, что является типичным примером юридического состояния, диспозитивной нормой регулируются свободные и равные отношения субъектов.

По сути, диспозитивный метод устанавливает лишь примерный сценарий деятельности тех или иных граждан. В отличие от жестких императивных отношений, основой которых являются подчинение и власть, метод диспозитивного типа закрепляет лишь общие тенденции в конкретных правоотношениях.

Самый простой пример можно найти, конечно же, в конституционном праве. Можно вспомнить статью 104, что закрепляет право законодательной инициативы. Правотворчество не является обязанностью субъектов, которых описывает основной закон государства. Это, скорее, право или возможность.

Если же говорить совсем кратко, то диспозитивные нормы права – это регуляторы прав, а императивные – регуляторы обязанностей. Но так ли здесь все просто? Конечно же, нет. Закон закрепляет целый ряд особенностей, о которых будет рассказано далее.

норм

Юристы выделяют в императивных и диспозитивных методах правового регулирования пять основных компонентов. Согласно Л. С. Явичу, а также С. С. Алексееву, первым компонентом является порядок установления правомочий и обязанностей субъективного типа. Второй элемент – это взаимоотношения между субъектами.

Третьим компонентом является степень определенности имеющихся прав, степень свободы действий в правоотношениях. Наличие или отсутствие конкретных связей между обязанностями или правами является четвертым компонентом, а гарантии обеспечения этих связей – последним элементом, что составляет оба вида методов.

Есть и другие мнения. Например, некоторые специалисты приводят иную классификацию, согласно которой в содержание обоих методов входят общее положение субъектов, наличие связей между ними, основания возникновения, прекращения или изменения этих норм, а также юридические санкции.

Проблематика диспозитивности

Диспозитивная норма права – это категория, расшифровать которую можно разными способами. Ученые и специалисты характеризовали этот термин совершенно по-разному. Именно поэтому на сегодняшний день существуют три основных взгляда на проблему диспозитивности.

Первая точка зрения заключается в том, что представленное понятие характеризует один из правовых методов.

Применяется он для координирования определенного правоотношения в рамках отдельной юридической отрасли. Диспозитивный метод содержит такое важное для любой ситуации явление, как свобода.

Как уже было сказано выше, диаметрально противоположным понятием является императивный метод, более жесткий и строгий.

Вторая точка зрения характеризует диспозитивную норму как правило поведения, применяемое в случаях, когда стороны правоотношений не установили принципы своей деятельности. Так, конкретные нормы могут подлежать отмене по общему решению субъектов.

Третья точка зрения рассматривает диспозитивную норму как принцип, присущий гражданской правовой отрасли. Это реальная, ничем не ограниченная возможность субъектов распоряжаться своими правами и свободами, защищать их от посягательств и т. д. Пример диспозитивной нормы гражданского права – статья 211 ГК РФ, повествующая о риске случайной гибели собственности.

Диспозитивность, таким образом, является реальной возможностью самостоятельно устанавливать собственный правовой режим.

Диспозитивный метод: особенности использования

Разобравшись с точками зрения на диспозитивную норму, стоит обратить внимание на диспозитивный метод.

Что является методом правового регулирования? Это всегда совокупность приемов, способов и конкретных средств, с помощью которых общество может что-то регулировать и направлять.

Явление диспозитивности играет довольно важную роль. Диспозитивный метод представляет собой условные рамки, которые общество обязано соблюдать.

Субъекты сами определяют правила поведения, приемлемые в тех или иных правовых отношениях. Если же какие-то вопросы не урегулированы, то на первый план встают заранее установленные правовые нормы. Важно отметить, что для диспозитивного метода характерно равенство субъектов.

Диспозитивные правила

Стороны имеют право отказаться от выполнения правил и создать собственные поведенческие нормы. Диспозитивная же норма вырисовывает лишь примерный сценарий деятельности сторон, какие-то общие тенденции.

Означает ли это, что стороны обладают безграничной волей в своих действиях? Конечно, нет. Безусловно, стороны могут выбирать права, но отходить от диспозитивных норм трудового права, административного, уголовного или любого другого они не могут.

Установленные законодательством рамки нерушимы.

Простой пример диспозитивной нормы права: любой гражданин имеет право обратиться в суд за защитой своих интересов. Однако гражданин не обязан этого делать. При этом если иск все же был подан, придется придерживаться тех строгих правил, что закрепляют соответствующие судебные органы.

Явление диспозитивности в юридических отраслях

Как известно, сфера права невероятно объемная и разветвленная. Применение диспозитивных норм в разных юридических отраслях является отнюдь не редким явлением.

Самая распространенная для диспозитивности область – это гражданское право. Объяснить это очень просто.

Так, можно выделить идею равенства сторон, закрепленную именно в представленной отрасли, наличие различных правоотношений – договорных, наследственных, обязательственных и т. д.

Диспозитивные нормы административного права также являются распространенным явлением, но не настолько, как в гражданском или конституционном праве.

Объясняется это наличием почти в каждой административной норме санкции, которая препятствует установлению диспозитивности. Однако пример привести все-таки можно.

Распорядительная деятельность государственных органов по отысканию наиболее полезного решения также содержит в себе элемент свободы. Возможно это благодаря диспозитивным нормам.

Императивный и диспозитивный методы.

Выделяют императивный и диспозитивный методы.

Императивный метод правового регулирования представляет собой совокупность приемов и способов, построенных на началах субординации участников правоотношений. При императивном воздействии у субъекта нет выбора, он должен подчиниться либо обязывающему, либо запрещающему предписанию.

Диспозитивный метод строится на началах координации, равенства сторон и представляет собой воздействие при помощи дозволений. У субъекта права имеется возможность выбора модели правомерного поведения в пределах, установленных правовыми нормами.

Диспозитивный метод правового регулирования может выполнять дополнительно функции поощрения или рекомендации.

Способ поощренияпредполагает свободу поведения субъектов права, на которое оказывается стимулирующее воздействие. За желаемый вариант поведения устанавливается стимул (награда, льгота, вознаграждение и т. п.). Такого рода воздействие имеет целью направлять активное поведение субъектов на достижение определенной цели.

Способ рекомендацийиспользуется аналогично поощрительному, но не предусматривает конкретной награды. В правовых нормах, осуществляющих этот метод, содержатся слова: «вправе», «желательно», «рекомендовать», «предложить» и т. п. Реальное воздействие рекомендательного метода зависит от авторитета их источника, автора.

Предмет и метод правового регулирования позволяют дифференцировать большинство правовых норм по отраслям и институтам права.

В юриспруденции используются два родственных, но не однозначных понятия: «система права» и «система законодательства».

Система законодательстваотображается в составе, соотношении и внутренней структуре нормативных правовых актов – законов, указов и других. Система права показывает «деление» самого права, юридических норм, а система законодательства – его внешней формы – нормативных актов.

Соотношение системы права и системы законодательства может быть охарактеризовано как связь внешней и внутренней форм. В силу единства этих форм в праве основные подразделения структуры законодательства его отрасли – это в то же время и отрасли права.

Система права и система законодательства находятся во взаимодействии, они проникают друг в друга: система права содержится в системе законодательства, а законодательство закрепляет право. Вместе с тем между этими понятиями есть существенные различия. Система права и система законодательства отличаются составными элементами. Самым начальным элементом системы права является норма права, а системы законодательства – статья нормативного правового акта.

Существенным отличием является также то, что нормативный правовой акт является элементом системы законодательства, но может включать в себя нормы различных отраслей права, например избирательные законы, акты о защите прав потребителей носят межотраслевой характер.

Система законодательства имеет свое внутреннее строение. Она включает в себя отраслевое, внутриотраслевое и комплексное законодательство.

Система права – понятие абстрактное, т. е. отражает сложившиеся закономерности общественной жизни и их правового регулирования. Каждая вновь созданная норма права органически входит в соответствующую отрасль права. В формировании системы законодательства преобладает субъективный фактор – воля законодателя. Правотворческий орган вправе по своему усмотрению определить предмет закона, его название, особенности содержания.

Предмет и метод правового регулирования

Согласно широкому подходу законодательство включает все виды нормативных правовых актов. Согласно узкому подходу – законодательство – это совокупность актов высшей юридической силы – законов. Квалифицирующим признаком законодательства в узком смысле является его принятие представительным органом государственной власти в законодательной процедуре. Понятие законодательства имеет не только специальный, но и общеупотребимый, обыденный смысл – совокупность всех источников и форм права.

Термин «законодательство» можно рассматривать также с точки зрения формального и материального подхода. Так, законодательством в формальном смысле называются акты, которые по общему правилу принимает законодатель. В материальном смысле законодательство составляют все правовые акты государственной власти.

В современном законотворчестве используют в равной степени как узкий, так и широкий подход к определению данного термина. Статьей 1.1. КоАП РФ установлен широкий подход, в соответствии с которым законодательство об административных правонарушениях состоит из кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Лесной кодекс Российской Федерации понимает под законодательством кодекс, другие федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. Градостроительный кодекс Российской Федерации в статье 3 дает очень широкое понимание термина «законодательство» – кодекс, другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные акты субъектов РФ.

В ст. 3 Гражданского кодекса РФ установлено узкое понимание гражданского законодательства.

Употребление узкого подхода к определению термина «законодательство» более точно соответствует природе и сущности правовой государственности, так как оно существенно усложняет подзаконное правотворчество и ставит его под контроль представительной власти. Конституция РФ установила, что подзаконные акты должны приниматься на основании и в соответствии с законами. Именно такой подход нашел отражение в Гражданском кодексе РФ: «На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных законов, указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе издавать постановления, содержащие нормы гражданского права». Наиболее точно сформулированы в Гражданском кодексе РФ пределы подзаконного правотворчества: «Органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами» (п. 7 ст. 3 ГК РФ). Таким образом, в соответствии с узким пониманием термина «законодательство» подзаконное правотворчество разрешается законом, который, естественно, принимается раньше подзаконного нормативного правового акта. Такая модель последовательного принятия и зависимости подзаконного акта от закона служит гарантией прав и свобод человека и гражданина.

Система права делится на две сферы: частную и публичную. Деление права на публичное и частное восходит еще к античной древности. Одним из авторов данного учения справедливо считают Ульпиана. Так, например, он считал, что публичное право относится к положению Римского государства. Он полагал, что для частного права наибольший интерес представляют потребности отдельных лиц, их правовое положение и имущественные отношения. Для публичного права приоритет имеют государственные интересы, правовое положение государства, его органов и должностных лиц, регулирование отношений, обладающих ярко выраженным общественным значением.

Для отечественного права в целом не было характерно четкое деление на частное и публичное право, кроме того, в начале XX века марксистсколенинская доктрина отказала частному праву в существовании вообще. Это предопределялось решающей ролью государства во всех без исключения отношениях.

Реформа правовой системы в 90 х годах XX века, ориентированная на рыночные экономические отношения, обусловила новый виток в проблеме соотношения частного и публичного в отраслях права. Современная юридическая доктрина строится на разделении права на частное и публичное.

Разделение публичного и частного права в современной теории осуществляется по нескольким критериям. Один из них: сфера интересов правовой защиты. Публичное право имеет в виду интересы государства как целого, а частное – интересы индивида.

В качестве критерия может использоваться также способ судебной защиты. Публичное право охраняется в порядке уголовного или административного производства по инициативе государственного органа. Частное право защищается по инициативе лица в порядке гражданского производства. В сфере публичного права государство своими нормами определяет роль каждого субъекта, его права и обязанности по отношению к государству как к целостному образованию. В сфере частного права юридически значимые решения принимаются множеством лиц, действующих самостоятельно.

Публичное право обладает следующими специфическими признаками:

• иерархические отношения субъектов, основанные на властном и, соответственно, подчиняемом их положении друг по отношению к другу;

• императивное правовое регулирование при помощи обязывающих либо запрещающих правовых норм;

Диспозитивный метод гражданско-правового регулирования

Право, являясь одним из социальных регуляторов, регулирует общественные отношения путем установления в нормативном порядке общеобязательных правил поведения, которые адресуются участникам общественных отношений. Содержащиеся в них права и обязанности могут устанавливаться разными способами.

Метод правового регулирования в науке определяется как «способ воздействия юридических норм на общественные отношения». Он отвечает на вопрос «как право регулирует определенную область общественных отношений» в отличие от предмета правового регулирования, который отвечает на вопрос «что регулируется правом».

Методу как общетеоретической категории в науке уделялось серьезное внимание, т.к. наряду с предметом он назывался в качестве критерия разграничения отраслей права. С.С.Алексеев видит один из недостатков теоретической разработки метода правового регулирования в том, что нередко противопоставляются два изолированно рассматриваемых способа правового регулирования – «метод равенства», который называют еще «диспозитивный», «метод координации», «метод децентрализации» и «метод власти – подчинения», называемый методом централизованного регулирования, методом субординации. Фактически в чистом виде эти методы не существуют и «… в каждом методе правового регулирования мы можем найти и элементы «равенства», и элементы «автономии», и элементы «власти – подчинения». Все дело в том, каково соотношение этих элементов в рамках органичного целого, единого метода правового регулирования…».

Именно метод правового регулирования М.И.Брагинский считал единственным критерием разграничения частного (гражданского, в которое он включал семейное, трудовое право) и публичного права, т.к. предмет в виде, например, имущественных отношений может быть одним и тем же и у частного, и у публичного права.

Однако категория метода представляет ценность не только при изучении системы права – отмечает В.Ф.Яковлев. Метод выступает обобщающей категорией, «в единстве отражающей характерные юридические особенности той или иной отрасли права».

Метод правового регулирования гражданских отношений называют методом гражданско-правового регулирования, диспозитивным методом, методом децентрализации.

Широкое распространение получила точка зрения, что отраслевой метод нельзя сводить к одному способу, приему, используемому законодателем в определенной отрасли права, это совокупность способов, приемов правового воздействия. Так, В.П.Грибанов под методом правового регулирования общественных отношений понимает «совокупность способов, средств, приемов, посредством которых право воздействует на общественные отношения». В литературе справедливо подчеркивалось, что метод – это «устойчивое сочетание форм, приемов, способов, применяемых государством для регулирования общественных отношений определенного вида». Е.А.Суханов определяет метод правового регулирования как «комплекс правовых средств и способов воздействия соответствующей отрасли права на общественные отношения, составляющие ее предмет». Это можно обосновать словами С.С.Алексеева: «метод правового регулирования не может быть сведен к какой-либо одной изолированно рассматриваемой черте права».

В гражданском праве эти признаки метода гражданско-правового регулирования Е.А.Суханов представляет как 1) юридическое равенство; 2) договор как наиболее распространенная форма возникновения прав и обязанностей; 3) судебный порядок защиты гражданских прав; 4) имущественный характер ответственности, который носит компенсационный характер.

Механизм правового регулирования и его методы (императивный и диспозитивный)

В отношении судебного порядка можно согласиться с А.В.Дзерой, что его нельзя признать присущим исключительно гражданско-правовому методу, т.к. на современном этапе Конституцией закреплен судебный способ защиты нарушенных прав.

В.А.Белов называет следующие свойства (характеристики) метода гражданско-правового регулирования: 1) юридическое равенство участников регулируемых отношений; 2) неприкосновенность права собственности и иных субъективных частных прав; 3) свобода договора и вообще определения мотивов реализации своих субъективных прав и правоспособности; 4) недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; 5) беспрепятственное осуществление субъективных прав; 6) обеспечение восстановления нарушенных субъективных прав, в частности – посредством их судебной защиты. Именно перечисленные свойства предопределяют название метода гражданско-правового регулирования – диспозитивный, координационный или частно-правовой.

Именно такие черты (элементы, признаки) гражданско-правового метода как юридическое равенство, свободное волеизъявление, имущественная самостоятельность отражены в ст.1 ГК Украины при определении предмета гражданского права.

В то же время в литературе высказана и иная точка зрения. Н.Д.Егоров не согласен с понятием метода как совокупности приемов, способов правового воздействия. По его мнению «как невозможно перечислить все общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, так невозможно привести и все приемы и способы воздействия на них, применяемые в гражданском праве. Поэтому такое понятие отраслевого метода непригодно для использования его в качестве критерия разграничения отраслей российского права. Метод как критерий, индивидуализирующий гражданско-правовую отрасль в системе российского права, должен характеризоваться только одной чертой, но такой, которая присуща любой норме гражданского права. В качестве такой черты и выступает юридическое равенство сторон». Соответственно и метод гражданско-правового регулирования назван методом юридического равенства сторон.

Критикуя позицию Н.Д.Егорова, Е.А.Суханова отмечает, что такой подход «упрощает и обедняет содержание данной категории». Такая оценка поддержана и А.В.Дзерой, который также отмечает: «необходимо учитывать очевидно все фундаментальные черты, присущие отраслевому методу регулирования».